Pytanie

Prosimy o udzielenie szczegółowych informacji dotyczących warunków prowadzenia składu podatkowego. Zabezpieczenie akcyzowe - czy jest możliwe uznanie w/w zabezpieczenia w ramach zabezpieczenia generalnego?
# Miejsce prowadzenia składu podatkowego - czy na terenie prowadzenia składu celnego możliwe jest utworzenie wydzielonych miejsc na skład podatkowy? W chwili obecnej wyroby akcyzowe składowane są na wydzielonej powierzchni zabezpieczonej kratami.
# Składowanie wyrobów akcyzowych - czy możliwe jest składowanie towaru, którego właścicielami są różne przedsiębiorstwa na terenie jednego składu podatkowego?
# Do tej pory obsługiwaliśmy jednego klienta, który składował wyroby akcyzowe. Obroty wymagane do otrzymania pozwolenia na prowadzenie składu podatkowego nie osiągają minimalnej wysokości 700 mln zł. Ponieważ pojawiły się nowe podmioty zainteresowane składowaniem w składzie podatkowym, pozostaje nam możliwość złożenia oświadczenia deklaracji osiągania minimalnych dochodów. Czy jest to możliwe i czy jako elementy kalkulacyjne do w/w deklaracji to wartość towaru powiększonego o akcyzę?
# Czy jako prowadzący skład podatkowy równocześnie podmiot gospodarczy jest przedstawicielem podatkowym?
# Mając doświadczenie w prowadzeniu składów celnych, widzimy pewną analogię związaną ze składowaniem oraz ewidencją towarów niekrajowych z akcyzowymi. Rozumiejąc rozporządzenia w/w sprawach, ewidencja towarów akcyzowych będzie prowadzona oddzielnie. Wnioskujemy o podanie pozycji mających znaleźć się w ewidencji.
# Wymagane dokumenty składane w załączeniu do uzyskania pozwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Czy złożone dokumenty (firma ubiegając się o pozwolenie na prowadzenie składu celnego złożyła większość z wymaganych dokumentów, i część z nich jest również wymagana w pozwoleniu na prowadzenie składu podatkowego) będą brane pod uwagę jako już złożone?
# W jakim terminie można składać wnioski o pozwolenie na prowadzenie składów podatkowych?
Odpowiedź

W myśl treści art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257) prowadzący skład podatkowy jest zobowiązany złożyć zabezpieczenie akcyzowe w kwocie pokrywającej zobowiązania podatkowe. Zabezpieczenie akcyzowe związane z prowadzeniem składu podatkowego wynika z przepisów prawa podatkowego (art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym), natomiast zabezpieczenie generalne związane z prowadzeniem składu celnego z przepisów prawa celnego. Zabezpieczenie akcyzowe nie może być częścią zabezpieczenia generalnego stosowanego przy prowadzeniu składu celnego, bowiem oba rodzaje zabezpieczeń majątkowych są wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa i służą odmiennym celom. Zabezpieczenie akcyzowe związane z prowadzoną działalnością w składzie podatkowym służy zabezpieczeniu mogącego powstać zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym w przypadku naruszenia procedury zawieszenia poboru akcyzy. Natomiast zabezpieczenie celne dotyczy należności celnych i podatkowych pobieranych w imporcie, zgodnie z art. 189-200 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (Rozporządzenie Rady EWG nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r.) - (ad. Pyt. Nr 1).

1. Zgodnie z brzmieniem par. 2 ust. 1 pkt 2 oraz par. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych (Dz. U. Nr poz. 311): \"miejsce magazynowania wyrobów w składzie podatkowym powinno: być właściwie dostosowane do bezpiecznego składowania tych wyrobów,
2. spełnić warunki gwarantujące w szczególności zapewnienie nienaruszalności i tożsamości znajdujących się w nim wyrobów oraz warunki techniczne zapewniające możliwość wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego na podstawie przepisów dotyczących szczególnego nadzoru podatkowego,
3. być odpowiednio oznaczone i oddzielone od pozostałej części terenu lub pomieszczenia, w szczególności za pomocą ogrodzenia lub innego trwałego oznaczenia\".

Przy miejscu tym powinna zostać umieszczona tablica zawierająca wyrazy: \"Skład podatkowy\", a także imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego skład podatkowy.
Jak wynika z treści wyżej przytoczonych przepisów ustawodawca wskazuje jedynie wymogi dotyczące samego miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, natomiast status prawny terenu pozostaje poza zainteresowaniem ustawodawcy (ad. Pyt. Nr 2).
W myśl art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym oraz par. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 35 poz.312) zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego może uzyskać podmiot prowadzący działalność polegającą na magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wyprodukowanych lub przetworzonych przez inny podmiot, po spełnieniu dodatkowych warunków, a mianowicie: - dla napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych - osiągnięcia minimalnej wysokości obrotu w roku poprzedzającym dany rok podatkowy wynoszącej 700 mln. zł
W przypadku w/w wyrobów podmiot, który rozpoczyna działalność jest zobowiązany złożyć oświadczenie, w którym zadeklaruje osiągnięcie w danym roku minimalnej wysokości obrotu, w podziale na kolejne miesiące. Z treści zapytania wynika, iż dotychczasowa Państwa działalność polegała na składowaniu wyrobów akcyzowych jednej firmy. Jednocześnie wskazujecie, że wielkość obrotów związana z tą działalnością nie osiągnęła w poprzednim roku podatkowym kwoty 700 mln zł. W związku z powyższym nie zostanie spełniony jeden z dodatkowych warunków udzielenia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego przy tego rodzaju działalności (magazynowanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych). Należy przy tym zaznaczyć, że zakres zastosowania par. 13 ust. 3 nie obejmuje przedstawionej sytuacji. Przepis ten dotyczy tylko tych podmiotów, które dotychczas nie prowadziły działalności tego rodzaju tj. polegającej na magazynowaniu wyrobów akcyzowych i w związku z tym nie mogą przedstawić wielkości obrotów za poprzedni rok podatkowy. (ad. Pyt. Nr 3, 4).
Nawiązując do pytania odnośnie ewidencji wyrobów akcyzowych, na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy oraz par. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych (Dz. U. Nr 35, poz. 311) prowadzący skład podatkowy jest obowiązany prowadzić ilościową lub ilościowo - wartościową ewidencję wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

1. Ewidencja ta powinna zawierać: \"ustalenie ilości wyrobów akcyzowych zharmonizowanych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyłączonych z tej procedury,
2. wyodrębnienie kwoty akcyzy należnej do zapłaty oraz kwoty akcyzy, której pobór podlega zawieszeniu,
3. określenie ilości wyprodukowanych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Wyroby objęte procedurą zawieszenia akcyzy oraz wyroby z zapłaconą akcyzą powinny być magazynowane oddzielnie, w sposób umożliwiający ich każdorazowe wyodrębnienie. W takich przypadkach należy prowadzić odrębną ewidencję i dokumentację.\" (ad. Pyt. Nr 6).
W myśl treści art. 58 ust. 1 w/w ustawy prowadzący skład podatkowy może być przedstawicielem podatkowym.(ad. Pyt. Nr 5).
Co do aktualności dokumentów wymaganych przy złożeniu wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, byłyby one oceniane w toku postępowania o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. (ad. Pyt. Nr 7 i 8)
Dokumenty do pobrania: