Zwrot nadpłaty podatku akcyzowego

Aby otrzymać zwrot nadpłaty podatku akcyzowego należy złożyć stosowny wniosek wraz ze skorygowaną deklaracją i uzasadnieniem przyczyn korekty. Wniosek taki składa się w urzędzie celnym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o zwrot.
Na obszarze IC w Gdyni są to :
1)Urząd Celny w Gdyni ( miasta Gdynia i Sopot, powiaty: wejherowski, pucki, kartuski, kościerski)
2)Urząd Celny w Gdańsku ( powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski oraz miasto Gdańsk)
3)Urząd Celny w Słupsku ( powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, ęborski, słupski oraz miasto Słupsk )
Uprawnionym do ubiegania się o zwrot nadpłaty akcyzy jest osoba/podmiot, która złożyła deklarację AKC-U i dokonała zapłaty. We wniosku należy umieścić dane ubiegającego się o zwrot – imię i nazwisko/nazwa firmy, adres oraz nr konta, na które należy przekazać pieniądze. Wniosek musi być podpisany. Nie ma formularza wniosku, należy go napisać samemu. Do wniosku dołączamy korektę deklaracji (AKCU DEKLARACJA UPROSZCZONA NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO z dopiskiem KOREKTA), w której podajemy prawidłowo wyliczoną kwotę podatku akcyzowego. Do wniosku dołączamy również uzasadnienie, w którym podajemy okoliczności, dlaczego zwrot jest należny. W uzasadnieniu można powołać się na wyrok ETS, sygn. akt. C-313/05 z 18.01.2007r., można również wskazać przepisy Ordynacji podatkowej dot. zwrotu nadpłaty podatku – rozdział 9, jak również brzmienie art.90 Traktatu wspólnotowego.
Organ celny przy rozpatrywaniu wniosku o zwrot nadpłaty podatku akcyzowego – zgodnie z wyrokiem ETS oraz wyrokami WSA – będzie ustalał (poprzez porównywanie) właściwą proporcję „rezydualnej” (pozostałej) kwoty podatku mieszczącej się w wartości podobnych używanych samochodów osobowych. Jeżeli w wyniku postępowania okaże się, że podatek „rezydualny” jest niższy niż kwota zapłaconej akcyzy przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym pojazdu, to ta różnica przewyższająca kwotę „rezydualną” będzie do zwrotu. Przy w/w ustalaniu organ celny będzie posługiwał się dostępnymi informacjami o rynkowych wartościach podobnych używanych samochodów osobowych.
Prosimy o dołączenie do wniosku kserokopii potwierdzenia zapłaty akcyzy, co wpłynie na przyspieszenie rozpatrywania wniosku, ze względu na wymienione tam dane urzędowe. Ponadto, jeżeli wystąpiły okoliczności, które miały wpływ na wartość sprowadzanego samochodu, to również takie dowody dobrze jest dołączyć do wniosku. Muszą to być jednak dowody wiarygodne, wskazujące, że chodzi o konkretny samochód, np. opinia rzeczoznawcy, rachunek z warsztatu samochodowego, itp.
Dokumenty do pobrania: Wyrok ETS